BÜTÜN ÖĞRENCİLERİN OKULU FİNLANDİYA OKULLARI

FINLAND SCHOOLS AS ALL STUDENTS’ SCHOOLS

ÖZ

Finlandiya eğitim sisteminde başarının temel etkeni olarak öğretmenler görülmektedir. Araştırmalar, öğretmen faktörünün öğrencilerin başarısında en önemli unsur olduğunu göstermiştir. Bu araştırmaların sonucunda Finlandiya, öğretmen eğitiminde köklü değişimler yapmış, kaliteli öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamıştır. Eğitim sisteminde öğrencilere sorumluluk, güven duygusu veren, uygulamaya dayalı eğitim sistemi benimsenmiştir. Bu çalışmada Türkiye’den Finlandiya’ya eğitim gezisinde bulunan dört öğretmenin gözlem ve araştırma sonuçları bulunmaktadır. Elde edilen bulgular Türkiye’ deki mevcut sistem ile karşılaştırılmakta ve değerlendirilmektedir. Finlandiya’da eğitim dört öğrenme ortamında yürütülmektedir. Bunlar; Sınıf, laboratuvar, atölye çalışması ve okul dışı çevre. “Gerçek hayat sınıf duvarlarının dışına çıkıyor. Sınıf, atölye ve laboratuvar, sınırlı öğrenme ortamı sağlarken, okul dışı çevre öğrencilere birçok fırsat verir” diyor Finlandiya’lı eğitimciler. Anahtar Kelimeler: Fin Eğitim Sistemi, Öğretmen Yetiştirme Modeli, Öğretmen Adayları, Fizik Eğitimi, Uygulamaya Dayalı Eğitim.

ABSTRACT

In Finland’s education system, the main factor of success is teachers. Researches proved that teachers are an important factor in students’ success. Based on these research, Finland accomplished rooted changes in their education system and aims to prepare highly qualified teachers. They adopted a new educational system which is based on practice and which encourages students to take responsibility, have self-confidence. In this study, we present the obersvational notes taken by four teachers who visited Finland. The obtained data were compared with the current educational system in Turkey and evaluated. Teaching / learning have been practiced in four different learning environment in Finland. These are classrooms, workshops, labratories and out-of-schoo settings. “Real life goes beyond classroom walls. Classroom, workshop and laboratory provide a limited learning environment, while out-of-school environment offers many opportunities for students,” says Finnish educators. Keywords: Finnish Educational System, Professional development model, Pre-servis teachers, Physics Education, Practice-Based Education.

BÜTÜN ÖĞRENCİLERİN OKULU FİNLANDİYA OKULLARI